Sunday, May 10, 2009

interaksi 10 - penilaian aktiviti bahasa

1. Forum
~ forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel
untuk mencanai fikiran dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu tajuk, di
mana ia dijalankan secara formal.
~ teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai iaitu pelajar akan
berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan
kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan
rasional.
~ pelaksanaan : pelajar diberikan tajuk yang mudah, menarik tetapi mencabar
selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.
~ dalam sesi forurm, soalan daripada penonton boleh diajukan kepada para panel
untuk mendapatkan ulasan lanjut.

2. Debat
~ pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan
alasan yang logik dan idea yang tersusun.
~ ia terdiri daripada dua pihak iaitu pihak pertama merupakan pihak penyokong
tajuk perdebatan manakala pihak kedua ialah pembangkang kepada tajuk tersebut.
~ huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta serta contoh
daripada maklumat yang kukuh dan bernas.
~ setiap pihak haruslahr yakin dan sentiasar menegakkan fakta yang diutarakan
berdasarkan tajuk yang diberikan.
~ sekiranya fakta yang diberikan pihak penyokong tidak bernas, maka pihak
pembangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk
membetulkan fakta tadi.
~ setelah selesai, maka sesi pengulasan akan dibuat.
~ masa yang diberikan untuk sesi perdebatan ditetapkan.
~ markah tidak diberikan untuk lebihan masa.

3. Pidato
~ ia mengandungi huraian isi-isi yang melibatkan fakta2 atau prinsip2 berdasarkan
tajuk yang diberikan.
~ interaksi satu hala di mana pemidato membentangkan hujah2nya di depan
penonton.
~ berpidato merupakan penerangan, memberi interpretasi dan menghuraikan idea2
untuk menguatkan fakta yang diketengahkan.
~ ini membolehkan penyampaian isi pidato lebih kukuh kerana adanya fakta beserta
contoh yang diberikan.
~ pidato dimulakan dengan kata2 aluan kemudian perkenalkan tajuk.
~ ia menitikberatkan intonasi serta gaya penyampaian yang tersendiri.
~ keyakinan diri iaitu kepetahan bercakap, kelancaran menggunakan bahasa, nada
suara pelbagai, gaya badan dan mimik muka yang sesuai.
~ ketepatan masa di ambil kira dalam aktiviti pidato.

4. Syarahan
~ aktiviti jenis ini berformat khusus iaitu kata2 aluan /pendahuluan, kata2
penghadapan , isi dan penutup.
~ penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perlu disampaikan secara
teratur, mantap dan berkesan.
~ isi2 syarahan perlu berdasarkan fakta2 yang tepat beserta contoh2 yang
relevan. Isi2 utama pula perlu disokong dengan isi2 sampingan.
~ penggunaan tatabahasa yang betul serta gaya penyampaian yang penuh dengan
keyakinan.

5. Pantun
~ satu bentuk puisi lisan yang bersifat peribumi.
~ rangkap2 yang mudah dan ringkas yang terdiri daripada pembayang dan maksud.
~ ia menitikberatkan gaya penyampaian dan alunan bacaan pantun tersebut.
~ kesinambungan bunyi di hujung setiap baris.
~ ia terdiri daripada penjual pantun dan pembeli pantun.
~ gaya bahasa yang berbunga2 dan keindahan persekitaran turut diselitkan.

6. Sajak
~ satu bentuk puisi lisan moden.
~ ia berbentuk bebas iaitu rangkap dan temanya tidak terikat.
~ ia menitikberatkan intonasi dalam mendeklamasikan sajak.
~ gaya bahasa yang pelbagai dan bercampur2.
~ penggunaan kata dan ungkapan saling berkait dan terjalin erat berdasarkan makna
dan irama.

7. Ceramah
~ ceramah merupakan pengemukaan fikiran / idea2 melalui perucapan dan
disampaikan secara syarahan dua hala.
~ penceramah akan memberikan penerangan sehingga selesai informasi atau
maklumat yang disampaikan.
interaksi 9 - penilaian kemahiran bahasa

1. penilaian kemahiran lisan
~ penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara pelajar
dengan pendidik, pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan bahan pembelajaran.
~aspek2 yang dinilai :
 • kefahaman konsep
 • pengetahuan fakta
 • pemikiran peringkat tinggi
 • kecekapan mendengar
 • penggunaan bahasa yang tepat
 • gaya persembahan / kelancaran berbahasa

2. Penilaian kemahiran membaca

 • penggunaan bahasa yang tepat.
 • kelancaran berbahasa yang baik.
 • penggunaan intonasi yang betul.
 • sebutan dan jeda yang tepat.

3. Penilaian kemahiran menulis

~ ia dinilai melalui karangan , laporan projek / kerja kursus / folio, latihan dan ujian bertulis, huraian atau tafsiran data/jadual, graf atau carta.

~ kemahiran yang diukur :

 • kemahiran menulis
 • menyusun idea
 • perbendaharaan kata
 • mengaplikasi
 • mentafsir
 • menilai

Interaksi 7 - Kaedah Penilaian Bahasa

3. Pemerhatian melalui Kontrak Pembelajaran
~ dikenali juga sebagai perjanjian pembelajaran kontrak yang dibuat antara guru dan
pelajar.
~ persetujuan / kontrak antara guru dengan murid (individu / kumpulan) berhubung
dengan sesuatu tugasan secara bertulis.
~ ia meliputi kriteria2 yang berkaitan dengan tugas berkenaan iaitu ;

 • bentuk akhir tugasan dihasilkan - tahap manakah tugasan itu perlu disiapkan.
 • bagaimana tugasan itu akan dilaksanakan - adakah secara individu / kumpulan.
 • jika berkumpulan, bagaimanakah input yang diharapkan dari setiap individu yang terlibat.
 • berapa lama dan bilakah tugasan tersebut perlu disiapkan.
 • konsikuen yang akan diterima oleh pihak yang gagal memenuhi/mematuhi kontrak tersebut.

~ kontrak biasanya ditandatangani apabila kedua2 pihak telah bersetuju dengan syarat2/kriteria2 yang telah ditetapkan.

~ fungsi kontrak pembelajaran

 • pelajar mengenalpasti dan merekod.
 • menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri.
 • mengenalpasti kaedah2 yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.
 • menetapkan jangka masa pelaksanaan untuk penghasilannya.
 • menentukan bagaimana dan pada tahap mana pencapaian matlamat pembelajaran / tugasan akan dinilai.
 • membantu pelajar membuat refleksi bukan sahaja pada akhir tugasan tetapi juga pada sepanjang proses kerjayanya iaitu dari awal hingga hasil terakhir.

4. Penilaian Melalui Soal Jawab
~ ia membawa maksud seorang guru akan dapat menilai murid2nya melalui soal
jawab yang dilaksanakan di dalam kelas.
~ sesi soal jawab yang dilaksanakan selepas sesuatu sesi pengajaran dan
pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sejauhmanakah kefahaman murid
tentang pelajaran yang telah diajar.
~ melalui soal jawab juga membolehkan guru mengetahui kelemahan murid dalam
sesuatu topik / tajuk pelajaran.
~ kemudian, guru akan mencari jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut.

Interaksi 6 - Kaedah Penilaian Bahasa

1. Penilaian Melalui Portfolio
~ satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.

~ ciri-ciri :

 • portfolio berbentuk dokumentasi, berstruktur yang memerlukan perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang berkualiti.
 • proses pembelajaran melalui portfolio dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kreatif dan kritis serta pemilihan maklumat dari peringkat awal hingga akhir.
 • kaedah ini menggalakkan pembelajaran secara interaktif melalui kerjasama, bantuan dan sumbangan dari semua pihak.
 • kandungan portfolio terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut logik portfolio yang bersifat reflektif yang dirangsangkan melalui soalan2.

~ jenis2 portfolio yang boleh dibina :

 • portfolio kerja harian - bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan untuk waktu yang diberikan.
 • portfolio hasil terbaik - dipilih bersumberkan hasil terbaik daripada portfolio keja harian. ini berbentuk sumatif.
 • portfolio dokumen - hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada satu jangka masa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian.

~ kegunaan portfolio :

 • membolehkan guru2 menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot untuk menghasilkan penilaian holistik.
 • mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri, menentukan matlamat dan merasa bangga dengan hasil pencapaian sendiri.
 • membolehkan guru memantau pembelajaran pelajar dengan menggunakan peta perkembangan pelajar dari segi kemahiran2, pengetahuan dan kefahaman.

~ perancangan sebelum membuat portfolio :

 • menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio.
 • isi kandungan portfolio.
 • pemilihan isi kandungan bahan dan sumber portfolio.
 • penilaian portfolio dari segi kaedah penilaian sama ada secara keseluruhan, kumpulan atau individu termasuklah kriteria yang diguna pakai untuk menilai.

2. Penilaian Melalui Pemerhatian

~ pemerhatian dilakukan secara berterusan dan mengikut jangka waktu yang diperlukan / ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas dalam pengajaran dan pembelajaran meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

~ cara ini boleh dilaksanakan secara senarai semak, rekod anekdot,rekod profil.

~ kualiti pemerhatian :

 • guru mempunyai sifat2 pemerhati iaitu peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan dan persekitaran.
 • ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan yang diambil dalam sesuatu situasi.
 • tekal dan stabil dalam penilaiannya.

~ bentuk perancangan :

 • menyediakan alat relevan dan menentukan kaedah untuk mentadbirnya.
 • menentukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod dan melapor.
 • merangka tindak susur yang akan dijalankan mengikut konsikuen yang dijalankan daripada pemerhatian itu.

~ merekod penilaian pemerhatian

 • rekod pemerhatian harus menggambarkan perubahan tingkah laku yang tersusun dari segi pendekatan atau kaedah kumpulan atau individu.
 • cara merekodkan dapatan dan rumusan direkod mengikut urutan yang betul.
 • tindakan susulan rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susulan yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai.
 • rekod anekdot - boleh digunakan untuk menilai kecekapan / kecerdasan individu dalam bidang2 tertentu seperti kecekapan linguistik/bahasa, kecekapan muzik, kecekapan pergerakan badan, kecekapan intrapersonal.

~ jenis2 pemerhatian

 • memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan dengan melapor apa yang dilihat sahaja.
 • memerhati apa2 yang telah dirancang dan secara "open-ended" iaitu menilai / memerhati kemahiran tertentu, pengetahuan dan perlakuan.
 • memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang.

~ strategi pelaksanaan

 • secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/yang dirancang.
 • guna senarai semak/rekod anekdot.
 • secara global / analitik mengikut objektif pengajaran dan pembelajaran.
 • proses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensel dan kertas/secara berkomputer mengikut keperluan dan kesesuaian.
 • tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian hendaklah dibuat selepas mengkaji kesan dan implikasinya ke atas pelajar.
 • jangka masa pemerhatian hendaklah disesuaikan dengan keperluan dan keadaan.
 • maklum balas diperolehi melalui pemerhatian guru / tindak balas pelajar.
 • refleksi tentang pengalaman boleh dikategorikan sebagai pemerhatian.

~ fungsi penilaian melalui pemerhatian

 • guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor afektif dan kognitif pelajar.
 • guru membuat penilaian kendiri terhadap keberkesanan peranannya sebagai penyampai maklumat, pemudah cara, tutor dan pendidik.

Interaksi 5 - Jenis Penilaian Bahasa

1. Ujian Formatif
 • Bahan atau alat ujian yang digunakan oleh guru untuk menguji sesuatu unit kemahiran atau subkemahiran bahasa yang telah diajar.
 • Ujian yang diberikan adalah berasaskan sesuatu kemahiran atau subkemahiran atau sesuatu aspek bahasa yang telah diajar dalam jangka masa yang pendek seperti mingguan atau bulanan.
 • Ujian formatif bertujuan untuk menguji kemahiran murid dalam penguasaan sesuatu subkemahiran bahasa.

2. Ujian Sumatif

 • Bahan atau alat ujian yang dibina untuk menguji pencapaian murid dalam beberapa kemahiran bahasa yang telah diajar secara jangka masa panjang seperti selepas satu semester atau selepas setahun persekolahan.
 • Ujian ini memberi penekanan kepada kognitif murid.
 • Selain itu, jenis ujian ini ialah rujukan norma dan pelaporannya pula adalah berbentuk jumlah skor.

3. Ujian Kefasihan

 • Ujian ini dilakukan bagi menentukan setakat mana murid mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan.
 • Ia berbeza dengan ujian pencapaian kerana ujian kefasihan tidak berdasarkan kepada sesuatu isi pelajaran sebaliknya menilai kebolehan global (umum) pada bahasa yang dipelajari murid terbabit.
 • Ujian ini sering digunakan bagi menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehannnya.
 • Ia dinilai dari segi :
  ~ Penyebutan dan pengucapan dengan betul dan jelas.
  ~ Intonasi dan nada yang betul.
  ~ Pemilihan ungkapan yang betul.
  ~ Mimik muka yang jelas sesuai untuk membayangkan sesuatu maksud
  dengan jelas.
  ~ Posisi tubuh yang betul.
  ~ Pergerakan mata (mata pembaca yang lemah akan berhenti untuk mennyerap perkataan).

4. Ujian Kemajuan

 • Setiap ujian kemajuan yang digunakan dalam bilik darjah adalah khusus bagi sesuatu darjah dan hanya sesuai dinilai oleh guru kelas sahaja.
 • Ia juga hendaklah berasaskan kepada objektif pengajaran, program pembelajaran yang telah diikuti oleh murid dan pengetahuan yang ingin diuji.
 • Ia bertujuan untuk mengukur dan menilai setakat mana murid-murid yang telah menguasai bahan atau perkara-perkara yang telah diajar tentang satu-satu tajuk tertentu.
 • Hasil daripada kemajuan membolehkan guru mengetahui dengan lebih jelas tentang kemajuan setiap murid dan juga kemajuan darjahnya secara keseluruhan.

5. Ujian Bakat

 • Ujian bakat bertujuan untuk mengesan bakat seseorang pelajar dalam menguasai bahasa asing sama ada khusus pada satu-satu bahasa atau secara keseluruhan.
 • Ujian ini adalah khusus untuk menelaah potensi seseorang pelajar dalam pelajaran atau kemahiran bahasa asing yang akan dipelajari.
 • Ia melibatkan data-data bahasa yang ‘artifical’ yang mengandungi pelbagai unsur bahasa seperti fonetik, tatabahasa, perbendaharaan kata dan sebagainnya.
 • Hasil ujian direkod dan dianalisis untuk membantu guru memahami masalah pelajar dan mengenalpasti pelajar yang berbakat untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat.

6. Ujian Pencapaian

 • Ia bertujuan untuk menentukan setakat mana pelajar telah menguasai kemahiran, bahan atau isi pelajaran yang telah diajar kepada mereka.
 • Soalan-soalan yang dikemukakan pula berkaitan dengan isi pelajaran yang telah diajar sahaja.
 • Ujian pencapaian boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran atau mengikut penggal atau semester persekolahan.
 • Ia juga merupakan peperiksaan untuk menentukan penempatan jenis sekolah dan jurusan pelajar.
 • Pembentukan ujian ini adalah berasaskan sukatan pelajaran.

interaksi 4 - pembinaan ujian

1. Ujian Objektif
 • ia memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul dan paling baik.
 • pemeriksa yang berlainan akan memberikan markah yang sama apabila memeriksa kertas yang sama.

- ia terbahagi kepada dua iaitu :

 1. item respon bebas - memerlukan calon meneliti soalan dan menuliskan jawapan pada ruangan yang disediakan. Contohnya, jawapan di hujung soalan dan melengkapkan pernyataan.
 2. item respon tetap - memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Contohnya, item dua pilihan seperti betul-salah, setuju-tak setuju. Selain itu, soalan padanan dan soalan aneka pilihan.

- ia terbahagi kepada 3 bahagian iaitu ;

 1. stimulus(rangsangan) - bahagian soalan yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan ; berbentuk teks,grafik,jadual/perbualan.
 2. stem - bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat, ayat tidak lengkap atau soalan.
 3. jawapan pilihan - bahagian soalan yang mengandungi pilihan jawapan (A B C D)(i ii iii iv) yang biasanya berbentuk angka, simbol, masa, gambar rajah dll.

- prinsip pembinaan soalan objektif :

 • elakkan meletakkan jawapan semua di atas.
 • elakkan penggunaan perkataan yang membawa maksud negatif dalam soalan dan jawapan.
 • pernyataan, petikan dan maklumat seperti peta, rajah, jadual dan sebagainya hendaklah mempunyai perkaitan langsung dengan soalan.
 • elakkan penggunaan rangkai kata yang berulang dan berbunga-bunga.
 • tatabahasa hendaklah konsisten dalam semua pilihan jawapan.
 • elakkan penggunaan bahasa asing yang tidak lazim dan sukar difahami.

2. Ujian Subjektif

 • satu pernyataan bersifat pertanyaan dalam instrumen pentaksiran untuk menguji pengetahuan,pengalaman,kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan.
 • ia terbahagi kepada dua jenis iaitu :

~ item jenis struktur

 • item disusun dan diatur secara automatik serta berkembang untuk menjadi rangka kepada satu persoalan yang lebih besar / berkaitan dengan satu2 tema.
 • terbentuk daripada satu atau dua bahagian iaitu jawapan yang mengandungi beberapa patah perkataan dan bahan2 yang disertakan pada soalan.
 • beberapa item pendek boleh dihubungkan menjadi set item2 yang dibentuk dengan menggunakan rangsangan yang sama.
 • ia juga mengandungi item objektif dan item esei.

~ item jenis esei

 • memberi peluang kepada pelajar melakukan gerak balas dalam tulisan dengan menggunakan perkataan sendiri.
 • gerak balas memerlukan jawapan yang meluas dan bebas dari segi mengumpul fakta, menilai fakta, mengatur idea dan menggembleng idea2 secara logik untuk menghasilkan jawapan asli.
 • ia boleh mengukur peringkat kognitif yang tinggi.
 • tindak balas bersifat subjektif --> berbeza dari segi mutu / merit.

~ Prinsip pembinaan soalan esei :

 • penulis semak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran --> soalan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran.
 • arahan jelas iaitu panjang jawapan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (isi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan.
 • soalan ditulis secara padat, jelas dan tidak berbunga2.
 • aras kesukaran perlu setara.

~ Jenis item terbahagi kepada dua iaitu :

 • tindak balas terhad - membataskan isi dan bentuk tindak balas. Had kepada skop / topik tertentu. Ukur aras kognitif isi yang terbatas --> kurangkan masalah kebolehpercayaan pemarkahan.
 • tindak balas lanjutan.

Sunday, February 15, 2009

INTERAKSI 3 (JADUAL SPESIFIKASI UJIAN)

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


~ rancangan persediaan item.

~ "test blue print / test spesification"

~ matrik --> 2 paksi iaitu paksi kandungan (menegak) dan paksi aras (melintang)

~ bentuk ujian sama ada objektif , esei, amali dan kertas kerja.

~ bilangan item yang mengikut bentuk, aras kemahiran.

~ kepayahan / kesukaran item (20% - 80%)

~ Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian(JSU) :
 • mengelakkan sesuatu ujian dibina secara sembarangan.
 • menjamin kesahan sesuatu ujian (soalan dibuat berdasarkan kandungan pelajaran yang dipelajari)
 • menimbulkan rasa kepentingan sesuatu topik dan aras2 kemahiran.
 • menentukan perseimbangan antara topik dengan aras2 kemahiran yang diuji.
 • memberi panduan untuk membentuk format ujian (objektif. esei, struktur)
 • memberi panduan untuk membentuk soalan.
 • mengambilkira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.
 • membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain.

~ Langkah pembinaan JSU.
 • senaraikan tajuk2 yang hendak diuji. (jadual)
 • tentukan soalan yang hendak dibina atau akan dibina sama ada berbentuk objektif, struktur atau esei. Kemudian, penentuan jumlah soalan bagi setiap topik iaitu jumlah masa x jumlah soalan / jumlah masa keseluruhan.
 • tentukan model aras kesukaran. Lazimnya JSU menggunakan taksonomi kognitif pendidikan Bloom.
 • pastikan jenis ujian yang akan diuji iaitu ujian objektif, ujian esei, ujian struktur dan lain2 (bergantung kepada format peperiksaan)
 • tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen, aras kesukaran soalan dan pemarkahan.
 • menyatakan mata pelajaran, singkatan / kelas, susunan nombor soalan mengikut tajuk.